Warunki konkursu

WARUNKI KONKURSU:

 1. Konkurs ma na celu propagowanie wiedzy dotyczącej bezpieczeństwa w sieci.
 2. Polega na zaprojektowaniu koszulki propagującej bezpieczne użytkowanie Internetu.
 3. Szkoła może zgłosić do konkursu dowolną liczbę prac konkursowych.

Nauczyciel zbiera prace konkursowe uczniów wraz z poprawnie i kompletnie wypełnionymi Kartami Rejestracji (od każdego ucznia).

 • Nauczyciel  na stronie konkursowej, zgłasza prace uczniów z danej szkoły: rejestruje  ucznia,  przesyła  prace  i  skany/zdjęcia  Kart  Rejestracji  korzystając
  z  przycisku PRZEŚLIJ.

 • Nauczyciel/Szkoła oryginały Kart Rejestracji wszystkich zgłoszonych uczniów przesyła listem poleconym na adres:

        PB ECDL – KONKURS „Bezpieczny w sieci – powiedz to innym”
         02-508 Warszawa, ul. Puławska 39/4

 • Oryginał Karty Rejestracji  należy  jak  najszybciej dostarczyć do organizatora  konkursu, nie później jednak niż do dnia 24.04.2013 (decyduje data stempla na przesyłce). Jest to warunek konieczny.  W sytuacji  nie  spełnienia  tego  warunku,  nagroda  przepada, uzyskane miejsce w konkursie  zostaje  anulowane  i  przechodzi  na  autora  pracy, wskazanego przez Jury.

UWAGA WAŻNE !!!

Karta Rejestracji uczestnika konkursu, wymaga potwierdzenia przez szkołę (pieczątką szkoły), nauczyciela, wymaga podpisu  opiekuna  prawnego  ucznia  i  podpisu  ucznia.
Karta Rejestracji jest do pobrania na stronie  KONKURSU.

 1. Praca konkursowa musi być wykonana przez ucznia całkowicie samodzielnie, bez używania gotowych elementów, clipartów, a cały projekt musi być wykonany zgodnie z obowiązującym Prawem Autorskim. Złamanie tego  warunku  jest  jednoznaczne  z dyskwalifikacją pracy konkursowej.

 2. Przesłanie przez ucznia projektu koszulki jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody autora  do  wykorzystania  przez  organizatorów  konkursu  pracy   konkursowej
  w celach edukacyjno-marketingowych.

 3. Przesłane prace konkursowe nie będą zwracane.

 4. O wynikach konkursu decyduje JURY konkursowe, którego decyzja jest ostateczna.
 5. Polskie Towarzystwo Informatyczne w ramach nagrody dla Laureatów konkursu, zwróci koszt podróży na uroczystość  rozdaniem nagród w dniu 15.05.2013 do Warszawy (2 klasa pociąg PKP, według cennika opublikowanego na stronie PKP) laureatowi wraz z 1 opiekunem/nauczycielem. Zwrot kosztów przez PTI nastąpi po przekazaniu kompletnie i poprawnie wypełnionych stosowanych dokumentów – wzory udostępni PTI.

 6. Przesłanie    prac    konkursowych    może    nastąpić    tylko    po   zapoznaniu   się i zaakceptowaniu Regulaminu konkursu oraz po uzyskaniu zgody opiekuna prawnego autora pracy na udział w konkursie (wiąże się to także z jego zgodą na użycie   danych   osobowych   autora   pracy   w  celu  ogłoszenia wyników konkursu i w celach korespondencyjnych).

 7. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo zmiany regulaminu.